Pitutur (Antologi Geguritan) – Toko Buku SIP Publishing

Senin - Jum'at : 08.00 - 16.00 WIB | Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

Pitutur (Antologi Geguritan)

Rp55.000

Gagasan damel buku Pitutur Antologi Geguritan medal amargi pangracik ngrumaosi kangelan menawi badhe paring tuladha nalika mucal nyerat geguritan.

Geguritan ingkang dipun damel undering gagasanipun taksih sakiwa tengenipun pengalaman pangracik nalika ngayahi jejibahan minangka dwija, srawung wonten ing masyarakat lan pengalaman religi pangracik.

Sinaosa kados mekaten buku “ Pitutur Antologi Geguritan” nggadahi kaluwihan lan “kaunikan”, kang bok bilih dereng wonten ing buku antologi sanesipun. 

Category:

Pitutur (Antologi Geguritan)

Irah-Irahan : Pitutur Antologi Geguritan

Pangracik  :  Purwaningsih, S.Pd

Ringkesing

Gagasan damel buku Pitutur Antologi Geguritan medal amargi pangracik ngrumaosi kangelan menawi badhe paring tuladha nalika mucal nyerat geguritan.

Geguritan ingkang dipun damel undering gagasanipun taksih sakiwa tengenipun pengalaman pangracik nalika ngayahi jejibahan minangka dwija, srawung wonten ing masyarakat lan pengalaman religi pangracik.

Sinaosa kados mekaten buku “ Pitutur Antologi Geguritan” nggadahi kaluwihan lan “kaunikan”, kang bok bilih dereng wonten ing buku antologi sanesipun. 

      Geguritan ingkang karakit taksih ngginakaken tembung-tembung kang prasaja sanget. Tembung-tembung pepindhan ingkang digunakaken ugi dereng kathah. Namung sedaya kalawau mboten ngirangi faedah ingkang bade kaatarukan dhumateng pamaos.

Basa kang taksih prasaja damel para pamaos langkung gampil anggenipun nampi sedaya pesen ingkang bade kaparengaken. Sedaya kalau wau jumbuh kaliyan irah-irahaning buku inggih menika “Pitutur Antologi Geguritan” lan ancasing buku  ingkang badhe paring pitutur. Pitutur kangge dados janma manungsa ingkang sae nalika srawung kaliyan tiyang sanes lan nalika manembah marang Gusti Alllah.

Pramila Buku Pitutur Antologi Geguritan saget dipunginakaken kangge panduan para dwija basa Jawi nalika mbimbing siswanipun nyerat geguritan. Boten namung cara nyerat geguritanipun ananging ugi dipun paringi tuladha geguritan kang isinipun saget kangge nggulawentah siswa babagan tindak-tandukipun.

  • Penulis : Purwaningsih, S.Pd.
  • Ukuran / hal : A5 / x + 72
  • Isi : Bookpaper Hitam putih
  • Cover : Softcover
  • Harga : Rp. 55.000
  • Tahun terbit : 2022

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Pitutur (Antologi Geguritan)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SIP BOOKSTORE

Kantor Pusat

Kantor Pelayanan

Copyright SIP Publishing | Design by Zhafira Media